Onderzoek

Wat onderzoekt de
RICS-Taxateur?

De beantwoording van deze vraag is deels afhankelijk van de aard en het doel van de opdracht tot waardebepaling. Niettemin zijn er minimale vereisten aan bezichtiging en onderzoek te stellen en de gecertificeerde OTN-taxateur weet op grond van zijn/haar competenties heel goed wat bezichtigd en onderzocht moet worden om tot een verantwoorde waardebepaling te komen. Mocht de opdrachtgever toch bepaalde delen van de bezichtiging en/of het onderzoek achterwege willen laten, dan moet dit duidelijk in het taxatierapport worden vermeld. In het uiterste geval wijst de taxateur de opdracht af.

Punten van onderzoek

Aard en gebruik van object

Hoe groot is het object, in wat voor een omgeving is het gesitueerd (stand, ligging, bereikbaarheid, parkeerplaatsen), waar wordt het nu voor gebruikt, kan het ook voor andere toepassingen worden ingezet, is het verhuurd en zo ja, voor hoe lang en gelden daarbij speciale voorwaarden (allonges), zoals voorkeursrechten van koop?

Technische aspecten

Omschrijving van belangrijke technische aspecten en eventuele voorgenomen renovatie- en uitbreidingsplannen. Hoe is het met de staat van onderhoud, met welke milieuaspecten moet rekening worden gehouden, in welke duurzaamheidscategorie moet het object worden ingedeeld, en welke installaties maken deel uit van het object, zoals airco?

Juridische aspecten

Hoe is de exacte eigendomssituatie, wat zegt het kadaster, is er sprake van erfpacht. En hoe staat het met het bestemmingsplan, welke exploitatieplannen zijn er al en welke vergunningen (vestiging, milieu etc.) zijn er al of moeten er nog komen?

Marktomstandigheden

Hoe is het gesteld met de vraag naar bepaald commercieel vastgoed in de omgeving van het object, wat zijn de kansen bij alternatieve toepassingen, hoe werken macro-economische ontwikkelingen hier ter plekke door? 

Al met al analyseert de taxateur van Onafhankelijke Taxateurs Nederland de kansen en de risico’s voor de financier en/ of koper van het object. Ook al is het helemaal niet de bedoeling om het object daadwerkelijk te verkopen (zoals in het geval dat de eigenaar alleen maar de balans op orde wil hebben, of de financier die een hertaxatie verlangt), dan nog wordt er een fictieve koper als uitgangspunt genomen. Het is de enige manier om tot een correcte marktwaarde en/of reële waarde te komen.

Neem contact op.