Standaarden en voorwaarden RICS-Taxateur

De Onafhankelijke Taxateur Nederland-taxateur is een RICS-taxateur. Voordat een taxateur zich RICS-taxateur mag noemen, zal hij of zij eerst de kwalificaties, die de RICS-organisatie heeft opgesteld, moeten verwerven. Hieraan vooraf gaat een jarenlang traject van intensieve scholing en praktijkervaring. Daarnaast heeft de RICS-taxateur te maken met een reeks van praktische standaarden, plus aanvullende voorschriften en ethische vereisten. De OTN-taxateur werkt volledig volgens deze RICS-standaarden, voorschriften en vereisten.

Aan welke standaarden, voorschriften en ethische vereisten houdt de OTN-taxateur zich?

De praktische standaarden, die voor iedere taxatie gelden, hebben betrekking op de volgende deelgebieden: 

  • Het afstemmen van de opdrachtvoorwaarden, waarin schriftelijk wordt vastgelegd wat de taxateur gaat beoordelen, of er bijzondere uitgangspunten zijn, of er sprake is van vrije of gedwongen verkoop, enzovoorts 
  • Het vaststellen van de basis van waarde, ofwel gaat het om beleggingsobjecten, om koop/verkoop, om huur/verhuur, et cetera 
  • Het benoemen van de toepassing van de taxatie, zoals intern gebruik (voor de jaarrekening), of voor zekerstelling bij financiering 
  • Standaarden voor het bezichtigen van het te beoordelen object, maar ook voor de onderzoeksactiviteiten die door de taxateur worden ondernomen om tot een correcte waardebepaling te komen 
  • Het opstellen van het uiteindelijke taxatierapport, dat aan een reeks van voorwaarden voldoet. 

Van de hiervoor bedoelde standaarden wijken wij slechts in uitzonderlijke gevallen af. Voorkomende situaties zijn: 

  • Een rechter of een in een rechtszaak optredende getuige-deskundige heeft (snel) een taxatie nodig als informatie in een juridisch traject 
  • Een persoon of een onderneming maakt bezwaar tegen een huurherziening of vecht een locale belasting (OZB) aan en wil dit onderbouwen met een taxatie 
  • Iemand wil alleen maar weten wat een object binnen de organisatie nu waard is, maar gebruikt de taxatie verder op geen enkele manier naar buiten toe. 

Voorschriften en ethiek:

Over transparantie en geheimhouding 

Bij de waardebepaling baseert de taxateur zich op controleerbare gegevens. Als die gegevens ontbreken en de taxateur een of meer aannames doet om toch tot een conclusie te komen, dan dient dit expliciet in het taxatierapport te worden vermeld. 

Ook vermeld moet worden als de taxateur in de afgelopen twee jaren al eens eerder een waardebepaling van een specifiek object heeft uitgebracht. Daarbij worden datum en doel van die eerdere taxatie aangegeven, om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Anderzijds is de taxateur gehouden tot vertrouwelijkheid en geheimhouding rond de informatie die hij/zij tijdens een waardebepaling verzamelde. De geheimhoudingsplicht kan alleen in bijzondere situaties door het bevoegd gezag worden opgeheven.

Over de onafhankelijkheid en objectiviteit van OTN

De RICS-taxateur van OTN zorgt er altijd voor dat hij/zij zich niet door de opdrachtgever of een andere belanghebbende laat beïnvloeden bij het uitvoeren van de waardebepaling. Uiteraard kunnen taxateur en opdrachtgever vooraf over de voorwaarden van de uit te voeren taxatie spreken, maar toespelingen op de uitkomst van de taxatie moeten achterwege blijven.

Bovendien zal de RICS-taxateur van OTN waken voor belangenverstrengeling. Een taxatie die wordt uitgevoerd door iemand die tevens bij de koop of verkoop van het object betrokken is, krijgt al gauw de schijn van belangenverstrengeling. OTN heeft geen banden met makelaars, financiers of andere belanghebbenden, juist om de volledige onafhankelijkheid te kunnen garanderen.
Ook een taxatie die voor zowel een verkoper als voor een koper wordt uitgevoerd, kan op den duur in de sfeer van belangenverstrengeling worden getrokken. OTN zal zeer voorzichtig met dergelijke opdrachten omgaan, of ze afwijzen.

Regulering

Een taxateur mag zich alleen maar Member (lid) van de Royal Institute of Chartered Surveyors noemen als hij of zij daartoe door de RICS-organisatie is benoemd. En die benoeming vindt slechts plaats als de taxateur aan alle door RICS gesteld kwalificaties voldoet en alle standaarden, voorschriften en ethische vereisten onderschrijft, nu en in de toekomst. De RICS-organisatie doet zelf onderzoek naar de gedragingen van haar leden en zal sturend optreden, bijvoorbeeld als een lid de periodieke bijscholingscursussen negeert. Daarnaast kunnen derden, meestal opdrachtgevers, bij de RICS-organisatie klachten tegen een RICS-taxateur indienen. De RICS-organisatie onderzoekt en beoordeelt deze klachten. Indien nodig worden disciplinaire straffen opgelegd, zoals een tijdelijke schorsing en in het uiterste geval de intrekking van het lidmaatschap. OTN-taxateur Joekie Brons voldoet aan deze voorwaarden.

Neem contact op.