Taxatie voorwaarden

Een eenvoudig telefoontje naar de dichtstbijzijnde taxateur is niet voldoende om een formele opdracht tot taxatie te geven. Allereerst is het verstandig om de taxateur met zorg te selecteren. Als onafhankelijkheid, verifieerbaar waarderen en vakmanschap voor u belangrijke kenmerken zijn, dan is een RICS-taxateur, van Onafhankelijke Taxateurs Nederland de juiste keuze.

U wilt een taxatieopdracht verstrekken?​

Onafhankelijke Taxateurs Nederland zal uw opdracht schriftelijk bevestigen. Daaruit blijkt of opdrachtgever en taxateur elkaar goed hebben begrepen en in feite wordt hiermee al het fundament voor het uiteindelijke taxatierapport gelegd. Deze opdrachtbevestiging zal in ieder geval de volgende elementen benoemen:

  • Naam taxateur, plus verklaringen dat onze taxateur vakbekwaam is, in staat is om het betreffende object te taxeren, geen belemmerende bindingen met de opdrachtgever of met het te taxeren object heeft
  • Naam opdrachtgever en verklaring dat de opdrachtgever naar waarheid de informatie verschaft die nodig is om tot een juiste taxatie te komen
  • Doel van de taxatie
  • Voldoende beschrijving van het te taxeren object 
  • Basis van de waarde (zoals marktwaarde, markthuur en reële waarde) 
  • Peil- en taxatiedatum van de taxatie 
  • Beschrijving wat OTN nodig heeft om onderzoek te kunnen doen, inclusief de bronnen die daarbij nodig zijn 
  • Als er sprake is van bijzondere uitgangspunten of van aannames bij gebrek aan beschikbare bronnen, dan geeft OTN dit al in de opdrachtbevestiging aan 
  • Als de opdrachtgever beperkingen aan de taxatie oplegt, dan geeft de taxateur deze al in de opdrachtbevestiging aan. Bovendien overweegt ONT of de opdracht -gezien de opgelegde beperkingen- zinvol en te verantwoorden is, met als uiterste consequentie het afzeggen van de opdracht. 

Uiteraard moet op het moment van het uitbrengen van de opdrachtbevestiging de taxateur juist en volledig zijn geïnformeerd. Voorbeeld: als er speciale bedingen in een huurcontract zijn opgenomen (“allonges”), of indien er geen helderheid is over bestemmingsplannen, dan heeft dit gevolgen voor de waardebepaling. De taxateur dient dan ook vooraf van dergelijke situaties op de hoogte worden gesteld.

Neem contact op.